VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
internetového obchodu
www.daryzeme.com


Predávajúci:
Sídlo: Michalská 41, 082 22 Šarišské Michaľany

IČO: 30 650 186

DIČ:1021001003

OU-PO-OZP1-2015/019718-2

č.živnostenského registra 707-19800 

Kupujúci:
Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku,  spracovanú systémom nášho internetového obchodu. Kupujúci má právo objednať si tovar, ktorý je súčasťou ponuky nášho internetového obchodu.


 I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
 
1. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká na základe elektronickej objednávky, ktorá je odoslaná e-mailom predávajúcemu, alebo hneď po prevzatí objednaného tovaru kupujúcim.
2. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje, uvedené v objednávkovom formulári.
3. Objednávky, ktoré sú podané prostredníctvom internetového obchodu daryzeme.com, sú záväzné pre obidve strany, ako kupujúceho, tak aj pre predávajúceho.
4. Podaním objednávky, to znamená vyplnením a odoslaním objednávkového formulára, kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

5. Kupujúci zároveň dáva súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa GDPR 2018, ktorý môže kedykoľvek slobodne odvolať.
6. Každá prijatá objednávka je potvrdená spätným e-mailom, na adresu uvedenú kupujúcim. Objednávka sa považuje za neplatnú, ak sú porušené podmienky, dohodnuté v čase potvrdenia objednávky. Môže ísť o tieto prípady: neúplnosť objednávky, cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Ak dôjde k takejto výnimočnej situácii, predávajúci kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky, ak bolo uvedené telefónne číslo na kupujúceho pri vyplnení objednávkového formulára a dohodne nové podmienky dodania tovaru. Ak kupujúci súhlasí s upravenými podmienkami, musí tento súhlas potvrdiť odoslaním e-mailu. Tento
e-mail je záväzný.
 
II. Predmet zmluvy
 
1. Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, ktorý je uvedený len v ponuke internetového obchodu www.daryzeme.com a následne v objednávke kupujúceho.
2. Miestom dodania tovaru je adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3. Vlastnícke právo na zakúpený tovar, prechádza na kupujúceho, až po zaplatení potvrdenej  ceny objednávky, (ktorej súčasťou je poštovné a balné – ak nie je dohodnuté inak),  jeho prevzatím.
 
III. Storno objednávky
 
Storno objednávky zo strany kupujúceho:
 
1. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ktorá nebola predávajúcim potvrdená do 24 hodín od jej zaslania alebo pred jej záväzným potvrdením.

2. Kupujúci má právo stornovať objednávku, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru. V takom prípade nebudú kupujúcemu účtované poplatky za poštovné a balné.
3. Kupujúci pri stornovaní už potvrdenej objednávky je povinný uhradiť predávajúcemu všetky preukázateľné a účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade stornovania objednávky kupujúcim po jej odoslaní.
4. Kupujúci musí informovať predávajúceho o stornovaní objednávky písomnou formou, teda e-mailom.
 
Storno objednávky zo strany predávajúceho:
 
1. Predávajúci má právo stornovať objednávku celú, alebo jej časť z dôvodu, že sa už tovar nevyrába, nedodáva, alebo nie je na sklade a nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke predávajúceho, v prípade, že sa predávajúci s kupujúcim nedohodne inak.
2. Predávajúci má právo stornovať objednávku, v prípade, ak sa s kupujúcim nemôže skontaktovať telefonicky  (a to z dôvodu, že telefónne číslo nebolo uvedené, pri vyplnení objednávkového formulára, alebo je kupujúci nedostupný), za účelom dohody o ďalšom postupe.
3. O stornovaní objednávky bude kupujúci ihneď informovaný e-mailom alebo telefonicky predávajúcim, (hneď po zistení nepredvídateľných udalostí).
 
IV. Cena a platobné podmienky
 
1. Ceny tovaru sú maloobchodné. Sú uvedené pri jednotlivých položkách tovaru v ponuke internetového obchodu www.daryzeme.com
2. Ceny tovaru sú uvedené v eurách. Ceny sú s DPH.
3. Ceny za tovar sú zmluvnými cenami.
4. Pri potvrdení objednávky, bude k cene tovaru pripočítané poštovné a balné, podľa podmienok uvedených v objednávkovom formulári. Ak je výška objednávky vyššia ako
69 eur, predávajúci uhradí poštovné a balné za kupujúceho.
5. Pri objednaní tovaru do iného štátu, bude cena tovaru prepočítaná podľa príslušnej meny daného štátu (nákup valút), podľa aktuálneho kurzového lístka Všeobecnej Úverovej Banky, platného v deň, odosielania tovaru.
6. Pri odosielaní tovaru do iného štátu sa prepočíta poštovné a balné podľa platného aktuálneho sadzobníka Slovenskej pošty, a. s., platného v deň, odoslania tovaru.
7. Cena poštovného a balného do iného štátu, bude kupujúcemu oznámená e-mailom, ktorý musí kupujúci potvrdiť spätným e-mailom, aby mohol byť objednaný tovar odoslaný.
 
V. Dodanie a prevzatie tovaru
 
1. Objednaný tovar bude kupujúcemu zaslaný na dobierku Slovenskou poštou, a.s., alebo si ho v prípade záujmu môže vyzdvinúť v sklade v Šarišských Michaľanoch, ak je z blízkeho okolia. V tom prípade je potrebé uviesť do objednávkového formulára, spôsob dodania - ako "vyzdvihnúť v sklade". Kupujúcemu bude oznámené, kedy bude tovar pripravený na vyzdvihnutie a dohodne sa termín vyzdvihnutia tovaru (e-mailom alebo telefonicky). Pri vyzdvihnutí v sklade sa platí len za tovar. 
2. V prípade zaslania formou dobierky, je miestom dodania tovaru adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávkovom formulári.
3. Expedovanie tovaru je od 1 do 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.
4. V prípade vzniku nečakanej a nepredvídanej situácie, že tovar nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim). Ak nastane nečakaná situácia, že dodávatelia, ktorí svoje výrobky vyrábajú ručne, nebudú stíhať,  môže byť dodacia lehota dlhšia (po dohode s kupujúcim).
5. Ak vznikne predávajúcemu nejaká prekážka, ktorá  bráni v dodaní tovaru, predávajúci o tom informuje kupujúceho a ponúkne mu iný, podobný tovar a oznámi mu predpokladaný termín dodania.
6. Zásielka tovaru obsahuje daňový doklad. 

7. Ak kupujúci chce uhradiť objednávku prevodom na účet, môže tak spraviť po potvrdení objednávky. Č. účtu je uvedené v Objednávkovom formulári, aj v Kontaktných údajoch. Hneď ako prídu peniaze na účet, odosielame balík klientovi. (ak sa nevyskytnú komplikácie, že napr. dodávateľ nebude mať hotový tovar). V takom prípade klienta kontaktujeme a dohodneme sa na termíne dodania. 
 

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
 
1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu a to do 7 pracovných dní, odo dňa prevzatia tovaru.
2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť zaslané písomnou formou na emailovú adresu predávajúceho (viď: Kontaktné údaje). Je nutné uviesť číslo objednávky, kód a názov vráteného tovaru, číslo účtu alebo adresu pre možnosť vrátenia peňazí poštovou poukážkou. Musí byť doložený doklad o kúpe tovaru a doklad o prevzatí tovaru.
3. Vrátený tovar z dôvodu odstúpenia od kúpnej zmluvy, musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia od kúpnej zmluvy a za týchto podmienok:
   a) tovar musí byť v pôvodnom obale, ktorý nesmie byť porušený.
   b) tovar nesmie javiť známky používania.
   c) tovar musí byť zaslaný na adresu predávajúceho prepravnou spoločnosťou na  vlastné náklady kupujúceho, tovar musí byť poistený, aby sa predišlo prípadnej strate.
   d) tovar nesmie byť poslaný na dobierku, lebo nebude prijatý.
4. Ak kupujúci splní vyššie uvedené podmienky, budú mu peniaze vrátené poštovou poukážkou na adresu, alebo zaslané na číslo účtu určeného kupujúcim do 7 pracovných dní.
5. Ak kupujúci nesplní niektorú, z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.
 
VII. Ochrana osobných údajov
 
1. Vyplnením a potvrdením objednávkového formulára, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas s evidenciou osobných údajov kupujúceho a evidenciou jeho nákupov. Kupujúci má právo tento súhlas písomne odvolať.
2. Predávajúci je oprávnený evidovať a spracovávať pre svoju potrebu osobné údaje o kupujúcom získaných z obchodných vzťahov.
3. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe.
 
VIII. Záruka na tovar
 
1. Ak po prevzatí tovaru kupujúci zistí nejakú chybu na tovare, má právo reklamovať tovar písomnou formou a to na e-mailovú adresu predávajúceho, s presným popisom chyby. Musí byť priložená kópia dokladu o kúpe tovaru.
2. Kupujúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie tovaru treťou osobou.

3. Kvalitu kameňov zaručuje renomovaná firma, ktorá dodáva kamene a doplnky z nich. Pokiaľ oni sfarbenie upravujú laserom, čo je bežné aj v zlatníctvach, za to my neručíme.

 
IX. Záverečné ustanovenia
 
1. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim sú písané podľa právnych predpisov SR. Vo veciach neupravených týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Ceny tovaru sú uvedené s DPH.


Košík  

Žiadne produkty

Poštovné 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane dane

Košík Pokladňa